Baixar em formato PDF

Equipe Mirim:

VERMELHO *Hansoku* PONTOS X PONTOS *Hansoku* BRANCO
Suzana Ayumi Ito (FU)             Anna Chiba (NI)
Nicole Miho Yamamoto (FU)             Yudai Harashima (NI)
Eric Rodrigues Ishioka (FU)             Seiji Valle (NI)
Juliana Miwa Fujikura (FU)             Emerson Manabu Araki (SU)
Aline Kyomi Nakao (FU)             Gustavo Yuiti T. Okamotoi (SU)
Guilherme Tadatoshi Yanagita (NI)             Larissa Miyuki de O. Silvai (SU)
Luiz Fernando Hanashiro (NI)             Pedro Yoshimatu (PI) *
Valentina Naomi Cho (NI)             Otávio Honorato dos Santos (VM)
Pedro Henrique Rogick Kiyotai (SU)             Tiago Koiti Morimoto (FU)
Gustavo Kenzo Katsumatai (SU)             Liara Yumi Hirakawa (FU)
Thais Kaori Katsumatai (SU)             Henrique Okutani (FU)
Raul Gozales de Britoi (SU)             Guilherme Hayashi (FU)
Wilian Keizo Tanno (MI)             Pedro Yoshimatu (PI) *
VITÓRIAS INDIVIDUAIS     VITÓRIAS INDIVIDUAIS
TOTAL DE PONTOS     TOTAL DE PONTOS

*O Kenshi acima citado foi sorteado e lutará pela segunda vez para completar todas as lutas*

1º LUGAR  
2º LUGAR